Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle EN 1996-1-1

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Kapitola 6.1.2.1

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

NRd

-

tlaková únosnost

Ac

-

plocha tlačené části průřezu

fk

-

charakteristická hodnota tlakové pevnosti zdiva

γM

-

dílčí součinitel materiálu

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

e

-

excentricita

MEd

-

návrhová hodnota ohybového momentu

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Posouzení na smyk

Kapitola 6.2

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

VRd

-

smyková únosnost

fvk

-

charakteristická hodnota smykové pevnosti zdiva

fvko

-

charakteristická hodnota počáteční smykové pevnosti zdiva

fb

-

tlaková pevnost zdícího prvku

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.