Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Pásové přitížení - aktivní zemní tlak

Při svislém pásovém zatížení fa na nekonečně dlouhém páse působícím rovnoběžně s konstrukcí na povrchu terénu se uvažuje lichoběžníkový přírůstek aktivního zemního tlaku  na konstrukci v úseku hf - viz obrázek:

Schéma přírůstku aktivního zemního tlaku od pásového zatížení fa

Tento úsek je určen průsečíkem konstrukce a přímek vedených od krajních bodů pásového zatížení  pod úhly φ a ϑa. Úhel ϑa odpovídající kritické smykové rovině  se určí pomocí vzorce:

Vzorec je podrobně popsán v části "Aktivní zemní tlak - přímkovém přitížení".

Rozdělení přírůstku je lichoběžníkové, větší z přírůstků napětí Δσfs působí nahoře a menší z přírůstků napětí Δσfi dole. Přírůstky se vypočtou podle vzorců:

kde:

fa

-

velikost pásového přitížení

b

-

šířka působení pásového zatížení (kolmo na konstrukci)

hf

-

úsek přírůstku aktivního zemního tlaku

kde:

ϑa

-

úhel kritické smykové roviny

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

Výslednice přírůstku aktivního zemního tlaku  od pásového zatížení fa je dána vztahem:

kde:

ϑa

-

úhel kritické smykové roviny

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

fa

-

velikost pásového přitížení

b

-

šířka působení pásového zatížení (kolmo na konstrukci)

Je-li prostředí zemin nehomogenní, program postupuje následujícím způsobem.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.