Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

NF P94-261 (PMT)

Toto řešení pro soudržné i nesoudržné zeminy vychází z francouzské normy NF P94-261. Únosnost základové půdy je dána vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

p*le

-

reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku

kp

-

součinitel únosnosti

iδ

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

ig

-

součinitel vlivu skloněného terénu

Reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku ple* je určena jako geometrický průměr hodnot Ménardova mezního tlaku zeminy od základové spáry do hloubky hr pod základovou spárou.

Hloubka hr je určena v závislosti na typu zatížení (návrhové/užitné), geometrii základu a excentricitě zatížení následovně:

návrhové z.

užitné z.

Pás

Kruh

Patka

Součinitel únosnosti kp závisí na typu zeminy, geometrii základu (poměr L/B) a také na tzv. ekvivalentní hloubce založení De.

Ekvivalentní hloubka založení De je určena následovně:

Neboli:

Hodnoty pLM,i pro určení ekvivalentní hloubky založení De jsou měřeny od úrovně terénu po základovou spáru.

Pokud platí De/B < 2 :

Stanovení Kp pro základový pás, kruhovou či čtvercovou patku:

Stanovení Kp pro základovou patku s poměrem stran L/B:

Koeficienty a, b, c, kp0 a kpmax pro jednotlivé typy zemin jsou uvedeny v následující tabulce:

Soil category

Variation curve of the bearing factor

Expression of kp

a

b

c

kp0 (De/B=0)

kpmax

Clays & silts

Strip footing (B/L = 0)

Q1

0,20

0,02

1,30

0,80

1,022

Square footing (B/L = 1)

Q2

0,30

0,02

1,50

0,80

1,123

Sand & gravels

Strip footing (B/L = 0)

Q3

0,3

0,05

2,00

1,00

1,393

Square footing (B/L = 1)

Q4

0,22

0,18

5,00

1,00

1,580

Chalk

Strip footing (B/L = 0)

Q5

0,28

0,22

2,80

0,80

1,517

Square footing (B/L = 1)

Q6

0,35

0,31

3,00

0,80

1,768

Marls Calcareous...

Strip footing (B/L = 0)

Q7

0,20

0,20

3,00

0,80

1,399

Square footing (B/L = 1)

Q8

0,20

0,30

3,00

0,80

1,598

Koeficient vlivu šikmosti zatížení iδ je určen následovně:

Pro δd < π/4:

Pro δd ≥ π/4:

Literatura:

NF P94-261

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.