Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Typy kontaktů

Rám "Typy kontaktů" obsahuje tabulku se seznamem zadaných typů kontaktů. Přidání kontaktů se provádí v dialogovém okně "Nové typy kontaktů".

Na tomto místě programu se definují typy kontaktních prvků, které se začleňují do modelu v rámech "Nosníky" a "Kontakty". Typ kontaktu může být buď pružný, nebo nelineární.

Rám "Typy kontaktů"

Kontaktní prvky se používají při výpočtech, kde je nutno zohlednit vzájemné působení konstrukce a okolního prostředí - jsou též vhodným prostředkem pro modelování diskontinuit či rozhraní dvou zcela odlišných materiálů (zemina - horninový masív). Typickým příkladem použití kontaktních prvků je modelování pažících konstrukcí, opěrných zdí či tunelových ostění, kde kontaktním prvkem simulujeme tenkou oblast zeminy či horniny, ve které dochází k intenzivnímu namáhání převážně smykem.

Kontakty lze zadávat i samostatně mezi jednotlivými rozhraními zemin.

Umístění kontaktních prvků při modelování gravitační zdi

Kontaktní prvek je prvek s nulovou tloušťkou vyjadřující vztah mezi kontaktními napětími a relativní změnou posunů podél kontaktu.

Generování pažící konstrukce modelované nosníkovým a kontaktním prvkem

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.