Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Kombinace zatížení

Účinek zatížení, která se vyskytují současně, se do výpočtu zavádí pomocí kombinací zatížení, definovaných v EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí. Většina zatížení působí jako zatížení stálá, jako proměnná zatížení lze zadat přitížení a zadané síly. Program automaticky stanovuje hodnoty jednotlivých dílčích součinitelů, podle toho zda dané zatížení působí příznivě resp. nepříznivě.

Proměnná zatížení se standardně uvažují jako hlavní, ale v rámech "Posouzení" a "Dimenzování" (programy pro výpočet opěrných konstrukcí) lze zaškrtnout proměnné zatížení jako vedlejší - v tomto případě je pak vynásobeno příslušným součinitelem redukujícím jeho velikost. V případě že všechna zatížení jsou v základní kombinaci zadána jako vedlejší, zobrazí program varování a posouzení nevyhovuje.

V rámu "Nastavení fáze" lze zadat čtyři typy kombinací:

Trvalá a dočasná návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

γG, j

-

dílčí součinitel j-tého stálého zatížení

Qk,i

-

charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení

Qk,1

-

charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení

γQ, i

-

dílčí součinitel i-tého proměnného zatížení

ψ0,i

-

součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení

Mimořádná a seismická návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

Qk,1

-

charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení

ψ1,i

-

součinitel častou hodnotu proměnného zatížení

ψ2,i

-

součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení

Ad

-

návrhová hodnota mimořádného zatížení

Seismická návrhová situace:

kde:

Gk,,j

-

charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení

Qk,i

-

charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení

ψ2,i

-

součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení

AEd

-

návrhová hodnota seismického zatížení

Dílčí součinitele zatížení a kombinační součinitelé se zadávají v dialogovém okně "Dílčí součinitelé".

Zadání vedlejších zatížení

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.