Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Založení

V rámu "Založení" se zadává typ založení zdi. Program umožňuje zadat následující typy založení zdi:

  • zemina - geologický profil - zeď je založená na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou konstrukce zdi a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].
  • základový pas - materiál základového pasu tvoří zemina (zadaná v rámu "Zeminy") nebo beton - zadává se objemová tíha materiálu základu γ a parametry kontaktu zeď-základ (součinitel tření f, soudržnost c, dodatečný odpor F)
  • pilotový základ - zeď lze založit na jedné řadě pilot resp. na dvou řadách pilot

Geometrii založení zdi (základový pas, pilotový základ) lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují samotný výpočet zdí (posouzení na posunutí) a dále únosnost základové půdy.

Rám "Založení"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.