Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 17.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035 (čl. 8.2.10.1). Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 17.3.5.2.1, 17.3.5.2.4, ρmin z tabulky 17.3):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem MSd.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 17.2.2):

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy x je menší než mezní poloha neutrální osy xmax, která se určí podle vztahu:

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd1 (čl. 17.4.2.2 - Model I):

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd2 (čl. 17.4.2.2):

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce (čl. 17.4.2.2):

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.