Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Únosnost základu na odvodněném podloží

Při odvodněných podmínkách je možné pro výpočet svislé únosnosti zvolit jeden z těchto postupů:

 • standardní postup
 • dle ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy" schválené 8.6. 1987
 • dle polské normy PN-81 B - 03020 "Grunty budowiane, Posudowienie bezpošrednie budowli, Obliczenia statyczne  i projekktowanie" z  roku 1982
 • dle Indické normy IS:6403-1981 "Code of Practice for Determination of Bearing Capacity of Shallow Foundations" z roku 1981
 • dle EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla"
 • dle manuálu NCMA
 • dle čínské normy GB 50007-2002
 • dle ruské normy SNiP 2.02.01-83
 • dle národní přílohy dánské normy DS/EN 1997-1 DK NA:2013
 • dle filipínské DPWH normy "Design Guidelines, Criteria and Standards: Volume 2C – Geological and Geotechnical Investigation - Annex G: Geotechnical Formulas"
 • dle Meyerhofa
 • dle Vesice

Při zohlednění šikmého terénu a šikmé základové spáry se u všech postupů používá součinitelů podle Brinch - Hansena (viz standardní postup).

Při odvodněných podmínkách probíhá v době výstavby pod plošným základem zároveň objemová změna a přetvoření zeminy. V tomto případě se pevnost zeminy vyjadřuje pomocí efektivních hodnot úhlu vnitřního tření φef a efektivní soudržnosti cef a předpokládá se, že v zemině působí pouze efektivní napětí, které se rovná totálnímu (konsolidovaný stav). Efektivní parametry φef, cef považujeme za parametry maximální smykové pevnosti.

Vzhledem k tomu, že o odvodněných podmínkách rozhoduje více vlivů (rychlost přitěžování, propustnost zeminy, stupeň nasycení a stupeň předkonsolidace zeminy), musí o použití efektivních parametrů rozhodnout projektant podle konkrétní úlohy a zvážení všech okolností.

Při seismickém výpočtu provede program výpočet jak se zohledněním vlivu zemětřesení, tak i bez něj. Výsledná únosnost základu je pak vždy rovna menší z těchto hodnot.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.