Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Postup podle Masopusta

Zatěžovací křivka osamělé piloty se sestrojuje následujícím způsobem:

1) Spočte se mezní plášťové tření qs podle obecného vztahu:

kde:

a,b

-

regresní součinitelé měrného plášťového tření

vi

-

hloubka od povrchu terénu do poloviny i-té vrstvy [m]

di

-

průměr piloty v i-té vrstvě [m]

a únosnost na plášti piloty:

kde:

m1

-

koeficient podle druhu zatížení

m2

-

součinitel vlivu ochrany dříku piloty

di

-

průměr piloty v i-té vrstvě [m]

hi

-

mocnost i-té vrstvy [m]

qsi

mezní plášťové tření v i-té vrstvě [MPa]

2) Spočte se napětí na patě piloty qb podle vztahu:

kde:

e, f

-

regresní součinitelé pod patou piloty

D

-

délka piloty v zeminách [m]

db

-

průměr paty piloty [m]

3) Spočte se koeficient přenosu zatížení do paty piloty β:

kde:

qb

-

napětí na patě piloty [MPa]

-

vážený průměr mezního plášťového tření [MPa]

D

-

délka piloty v zeminách [m]

db

průměr paty piloty [m]

a určí se zatížení na mobilizaci plášťového tření Rsy:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

4) Spočte se sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření Rsy:

kde:

Is

-

součinitel sedání

Rsy

-

zatížení na mobilizaci plášťového tření [N]

d

-

průměr piloty [m]

Es

sečnový modul deformace okolní zeminy [MPa]

5) Spočte se zatížení v patě piloty pro předepsané sedání (pro limitní sedání 25 mm):

kde:

β

-

koeficient přenosu zatížení do paty piloty [-]

Rsy

-

zatížení na mobilizaci plášťového tření [N]

slim

-

limitní (předepsané) sedání (obvykle 25 mm) [m]

sy

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření [m]

a dopočte se únosnost piloty pro dané limitní sedání slim:

kde:

Rb,lim

-

zatížení v patě piloty pro předepsané sedání [N]

Rs

-

únosnost na plášti piloty [N]

Postup podle doc. Masopusta

Literatura:

Masopust, J.: Vrtané piloty. 1. vydání, Praha, Čeněk a Ježek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.