Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Vliv historie zatížení

Historie zatížení má velký vliv na průběh deformační křivky a tedy i na hodnoty deformačních charakteristik. Na obrázku dále je zobrazena deformační křivka (vycházející ze závislosti Δe = f(Δσef)) z edometrické zkoušky odpovídající např. volně ulehlé písčité zemině.

Historie zatížení: a) deformační křivka pro jílovité zeminy z edometrické zkoušky b) zjednodušení interpretace deformační křivky

Vzorek zeminy byl postupně zatěžován až do napětí σbef, závislost napětí ve vzorku zeminy σef a přetvoření ε je přímková (úsek a-b) a nazývá se primární či panenská (tj probíhá relativní stlačení). Při dosažení napětí σbef byl vzorek zeminy odlehčen, v zemině došlo k určitému vypružení (roztažení), kdy vymizela pružná deformace vzorku zeminy (úsek b-c deformační křivky). Při opětném přitížení vzorku na původní hodnotu napětí σbef, proběhla deformace zeminy po úseku c-d. Úsek deformační křivky b-c-d se nazývá hysterezní smyčka či křivka odtížení / přitížení. Po dalším zatížení vzorku zeminy nad hodnotu σbef se deformační křivka v úseku d-e asymptoticky vrací k primární přímce a při dalším nárůstu napětí dojde k porušení vzorku. Tato poměrně složitá závislost se velice často zjednodušuje do tzv. idealizované deformační křivky (obr. b). Takto získaná deformační křivka charakterizuje tzv. překonsolidované zeminy, které v minulosti konsolidovaly většími tlaky a potom byly odlehčeny. Poměr maximálního svislého konsolidačního tlaku v minulosti k dnešnímu se nazývá stupeň překonsolidace (OCR). Pro překonsolidované zeminy je typická deformační křivka určená spojnicí bodů c-d-e. Na této části deformační křivky dochází k lomu (dán přibližně bodem d), který odpovídá buď svislému geostatickému napětí σor (normálně konsolidované zeminy) nebo překonsolidačnímu napětí σc (překonsolidované zeminy). Tento lom ovlivňuje přetvoření, v úseku c-d je menší než v úseku d-e (kde pro vysoký stupeň překonsolidace deformace značně narůstá). Tato skutečnost vedla k zavedení dalších deformačních charakteristik jako např. modulu deformace při odlehčení Ee, součinitele při odlehčení Ce, čísla opětného stlačení Cr apod. V současnosti se nejvíce používá číslo opětného stlačení Cr vhodné pro výpočet sedání překonsolidovaných zemin.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.