Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Stěna tvořená dvěma řadami pilot

Program umožňuje v rámu "Geometrie" modelovat konstrukci tvořenou dvěma řadami pilot.

Konstrukce stěny se skládá ze tří částí:

  • přední řada
  • zadní řada
  • spojovací nosník

Pro každou část se volí průřez samostatně. Propojení přední a zadní řady s nosníkem je uvažováno jako tuhé a stěna tvoří rámovou konstrukci.

Při dimenzování je uvažován vliv normálové síly.

Výpočtový model - 1) přední řada, 2) zadní řada, 3) spojovací nosník

Na konstrukci působí tři hlavní zatížení:

  • zemní tlak působící za zadní řadou
  • zemní tlak působící před přední řadou
  • zemní tlak působící mezi přední a zadní řadou

Zemní tlak působící před a za stěnou se stanoví stejně jako v případě standardní stěny.

Tlak mezi přední a zadní řadou se spočte následujícím způsobem:

kde:

pc

-

výslední tlak

kc

-

součinitel tuhosti zeminy mezi přední a zadní řadou

Δv

-

rozdíl deformace na přední a zadní řadě

pc,0

-

počáteční zemní tlak působící mezi přední a zadní řadou

Pro výpočet součinitelů tuhosti zeminy platí:

kde:

Eoed

-

edometrický modul

sy

-

vzdálenost přední a zadní řady

d

-

průměr nebo výška průřezu

Počáteční zemní tlak mezi přední a zadní řadou určen vztahem:

kde:

α

-

výpočtový koeficient; pokud α > 1 pak α = 1

pa

-

aktivní zemní tlak

sy

-

vzdálenost přední a zadní řady konstrukce

d

-

průměr nebo výška průřezu

h

-

celková hloubka výkopu

φm

-

průměrná hodnota uhlu vnitřního tření

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.