Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

LRFD - Výpočet stability svahu

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitele do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

U zadaných přitížení je vyhodnoceno, zda působí příznivě nebo nepříznivě a hodnota přitížení je přenásobena příslušným dílčím součinitelem zatížení (ES, resp. LL).

Redukce odporu (Resistance factors):

Celkový odpor na smykové ploše je redukován dílčím součinitelem ϕSS. Při prokázání bezpečnosti musí být na smykové ploše splněna následující podmínka rovnováhy:

kde:

ϕSS

-

součinitel redukce stability

Fpas

-

vzdorující (pasivní) síly na smykové ploše

Fact

-

sesouvající (aktivní) síly na smykové ploše

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro stabilitní výpočty

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.