Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Napětí na plášti kořene mikropiloty - grafy

Na výpočet únosnosti pláště mikropiloty Rs má významný vliv použitý způsob injektáže kořene mikropiloty. Program uvažuje následující možnosti injektáže:

  • IRS: opakovaná selektivní injektáž kořene mikropiloty přes manžety lokálním způsobem (Tube-á-Manchette),
  • IGU: jednotná globální tlaková injektáž (Looped Tube Systems).

V programu jsou zabudované následující grafy pro výpočet napětí na plášti kořene mikropiloty qs [MPa]:

Zobrazené grafy mají na vodorovné ose mezní tlak zeminy pLM, který se získá z presiometrické zkoušky (PMT). Při zkouškách SPT se používají stejné grafy, mezní tlak zeminy pLM [MPa] se pak určí jako n-násobek počtu úderů N pro interval hloubky penetrace d = 0,3 m, tj. SPT [N/0,3 m] Pro jednotlivé typy zemin jsou hodnoty mezního tlaku zeminy pLM podle Menarda následující:

  • písky, štěrky, hlíny a rozvolněné horniny: pLM = SPT / 20
  • jíly: pLM = SPT / 15

Např. pro písčitou zeminu a hodnotu násobku počtu úderů SPT = 120 se mezní tlak zeminy určí jako pLM = SPT / 20 = 120 / 20 = 6,0 MPa.

Dále např. pro jílovitou zeminu a násobek počtu úderů SPT = 30 se mezní tlak zeminy určí jako pLM = SPT / 15 = 30 / 15 = 2,0 MPa.

Následně se na svislé ose podle velikosti mezního tlaku zeminy pLM a použitého způsobu injektáže (IRS, resp. IGU) odečte příslušná hodnota napětí na plášti kořene mikropiloty qs.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.