Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Posouzení podle EN 1993-1-1 (EC 3)

Posouzení ohybu a namáhání normálovou silou

Únosnost v ohybu je dána vztahem:

kde:

W

-

elastický modul průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Únosnost na normálovou sílu je dána vztahem:

kde:

A

-

plocha průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Hodnoty ohybového momentu a normálové síly se posuzují podle vztahu:

a hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení smyku

Únosnost ve smyku je dána vztahem:

kde:

I

-

moment setrvačnosti průřezu

t

-

tloušťka řezu v těžišti průřezu

S

-

statický moment průřezu

fy

-

mez kluzu oceli

γM0

-

dílčí součinitel únosnosti průřezu

Smyková síla se posuzuje podle vztahu:

a hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení rovinné napjatosti

Rovinná napjatost se posuzuje podle následující podmínky:

kde:

σ1

-

normálové napětí

τ1

-

smykové napětí

Hodnota využití je dána výrazem:

Literatura:

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a obecná pravidla pro pozemní stavby.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.