Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Výpočty zdí

Posouzení zdí je možné provést:

U obou případů se zvlášť posuzuje únosnost základové půdy.

Při posouzení se uvažují následující síly:

  • tíhová síla zdi - závisí na tvaru zdi a objemové tíze zdi (zadává se v dialogovém okně "Materiál") - je-li zeď pod hladinou spodní vody, pak je uvažováno nadlehčení vztlakem vody
  • odpor na líci -  síla působí při zadání odporu na líci jako tlak v klidu, resp. pasivní zemní tlak nebo snížený pasivní tlak
  • tíhové síly zemních klínů - těchto sil může být libovolný počet v závislosti na tvaru konstrukce
  • aktivní zemní tlak resp. tlak v klidu na konstrukci - základní zatížení konstrukce tlakem zeminy (podle volby v rámu "Nastavení" je tlak počítán s redukcí nebo bez redukce vstupních parametrů zeminy)
  • síla od vlivu vody resp. pórového napětí
  • síly od přitížení - každému zadanému přitížení odpovídá jedna síla - je-li velikost síly od přitížení nulová (přitížení neovlivňuje konstrukci), pak není vykreslena na obrázku, ale je zobrazena pouze v tabulce
  • zadané síly - jsou zobrazeny síly, které vstupují do výpočtu
  • síly od zemětřesení - od zemětřesných účinků je uvažováno několik sil - zvětšení aktivního zemního tlaku na konstrukci, snížení pasivního zemního tlaku na líci konstrukce, popřípadě síla od volné vody za konstrukcí
  • přesahy sítí a geovýztuhy jsou zobrazeny a započítány, pokud vstupují do výpočtu
  • kotvení základu zdí

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.