Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Metoda Bustamante (SPT, Presiometr PMT)

Základním vstupem pro výpočet únosnosti kořenové části mikropiloty jsou výsledky standardních penetračních zkoušek (SPT) nebo presiometrických zkoušek (PMT).

Velikost napětí na plášti kořene mikropiloty qs [MPa] se odečte z grafů podle Bustamanteho, které jsou různé podle typu zeminy a použité technologii injektáže.

Únosnost na plášti kořene mikropiloty Rs se určí podle vztahu:

kde:

dr

-

průměr kořene mikropiloty

lr

-

délka kořene mikropiloty

qs

-

napětí na plášti kořene mikropiloty (hodnota určená z grafu)

Únosnost na patě kořene mikropiloty Rb lze při výpočtu neuvažovat nebo se určí jako:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Velikost únosnosti Rb lze dále v programu vypočítat podle vztahu:

kde:

Ap

-

průřezová plocha paty kořene mikropiloty

kp

-

faktor zeminy v okolí paty kořene mikropiloty

pLM

-

mezní tlak zeminy podle Menarda

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.