Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Schodovitá smyková plocha

Pokud se v horninovém masivu nachází soustava rovnoběžných neprůběžných puklin ukloněných k líci skalní stěny a druhá soustava je nevýrazná, je možné v horninovém masivu uvažovat vytvoření schodovité (zazubené) smykové plochy. Vliv této plochy umožňuje program zavést pomocí teorie Calla a Nicholase, kdy smykový odpor na schodovité smykové ploše se zvýší o hodnotu Δτ:

kde:

σn

-

normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu

ν

-

úhel zvlnění

T

-

efektivní tahová pevnost schodů z neporušené horniny

k

-

část z výšky ht připadající na schody tvořené neporušenou horninou (nevzniklé druhotnou soustavou ploch)

ht

-

kolmá výška schodovitého klínu spočívajícího na ploše sklonu hlavní soustavy ploch nespojitosti

T0

-

pevnost neporušené horniny v tahu

Schodovitá smyková plocha

Literatura:

W.S. Dershowitz, H.H. Einstein - Characterizing rock joint geometry with joint system models Journal Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer Wien ISSN 0723-2632 , Issue Volume 21, Number 1 / January, 1988 Pages 21-51.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.