Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Metoda geometryczna (Eulera)

Grunt w otoczeniu mikropala jest w programie reprezentowany za pomocą modułu reakcji gruntu (podłoża) Ep (moduł Winklera k) zdefiniowanego przez użytkownika w ramce "Analiza przekroju". Model konstrukcji przedstawiono na rysunku.

Model konstrukcji

W przypadku mikropala pod obciążeniem ściskającym oczekiwane jest wystąpienie zmiennej liczby pół-fal, w zależności od geometrii i sztywności, odpowiednio: konstrukcji i otaczającego gruntu. Rozwiązanie w tym przypadku pochodzi z równania zginania belki prostej.

Po przekształceniach, równanie zginania można wyrazić w następujący sposób:

gdzie:

Stałe całkowania określane są na podstawie czterech warunków brzegowych zależnie od przyjętego sposobu podparcia punktów końcowych. 

Przyjmując gładkie przeguby na obydwu końcach, można uzyskać następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł reakcji gruntu

n

-

liczba pół-fal

Przyjmując gładki przegub na jednym końcu i utwierdzenie na drugim końcu, uzyskujemy następujące równanie:

przedstawiając liczbę pół-fal w następującej postaci:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość mikropala

Ep

-

moduł gruntu

n

-

liczba pół-fal

Siłę Ncr określa się przez iterację następującego równania:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

Ncr

-

krytyczna siła normalna

lcr

-

długość wyboczeniowa przekroju mikropala przy ściskaniu

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.