Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Obliczenia

Obliczenia są wykonywane dla poszczególnych faz obliczeniowych w ramce "Obliczenia" po wciśnięciu przycisku "Oblicz". 

Podczas wykonywania obliczeń program dąży do rozwiązania, które będzie odpowiadało danej wartości obciążenia i warunkom granicznym równowagi globalnej. W większości przypadków ten krok prowadzi do procesu iteracyjnego. Proces iteracji i konwergencji rozwiązania jest wyświetlany na ekranie.

Obliczenia można zatrzymać w każdym momencie wciskając przycisk "Przerwij". Wyniki są wtedy dostępne dla ostatniego konwergującego przyrostu obciążenia.

Prawidłowe wyniki uzyskiwane są, gdy osiągnięto 100% przyłożonego obciążenia. Ze względu na brak konwergencji, program może przerwać działanie przed osiągnięciem oczekiwanego poziomu obciążenia - osiągnięty został tylko ułamek całkowitego obciążenia. W takim przypadku można dostosować parametery obliczeń w ustawieniach obliczeń. 

Podczas modelowania bardziej złożonych zadań inżynierskich zalecamy, aby użytkownik postępował według sugerowanej procedury modelowania.

Obliczenia przepływu nieustalonego można wybrać w ramce "Ustawienia".

Wyniki obliczeń, wraz z informacją o przebiegu procesu obliczeniowego, są widoczne na ekranie natychmiast po zakończeniu analizy. 

Szczegółowe informacje na temat stosowanego podejścia obliczeniowego przedstawiono w rozdziale"Przebieg obliczeń". Sposób prezentacji wyników na ekranie można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

W przypadku uwzględnienia wody w obliczeniach, w większości przypadków istnieje możliwość skopiowania wyznaczonego (analizowanego) ZWG GeoSchowka i wstawienia go do innego programu.

Ekran po zakończeniu obliczeń

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.