Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Warstwa

Ramka “Warstwa” służy do wprowadzania warstw między poszczególnymi gruntami. Szczegółowy opis postępowania z warstwami przedstawiono w dalszej części pomocy.

Szerokość modelu geometrycznego można zazwyczaj oszacować bez większych problemów (przy obliczaniu stateczności należy pamiętać o zachowaniu odpowiednio dużej przestrzeni otaczającej obszar krytyczny). Głębokość siatki jest jednak dość istotna. Najniższy punkt siatki można wyobrazić sobie jako grunt nieściśliwy. Jeżeli w profilu geologicznym nie ma takiej warstwy materiału gruntowego lub skalnego, to można przyjąć założenie, iż na pewnej głębokości od powierzchni ziemi siły wewnętrzne zanikną w związku z czym nie wystąpi odkształcenie. Będzie to najniższy punkt modelu geometrycznego. 

Jeżeli nie mają Państwo pewności co do granic modelu geometrycznego, to przydatny będzie następujący sposób postępowania:

  • W pierwszym kroku wprowadzić większe granice, użyć rzadszej siatki i obliczyć zmiany w rozkładzie naprężeń wewnątrz masywu gruntowego.
  • W następnym kroku zmodyfikować granice modelu (obszary bez widocznych odkształceń lub zmian naprężenia można odciąć), utworzyć nową, gęstszą siatkę i przeprowadzić nową, dokładniejszą analizę.

Warstwy można również importować z innych modułów oprogramowania GEO za pomocą schowka.

Program umożliwia import lub eksport warstw w formacie *.DXF. Zdefiniowane warstwy mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Warstwa"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.