Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Metoda Véas'a

Metoda uwzględnia wpływ naprężenia geostatycznego w otoczeniu buławy mikropala oraz metode iniekcji.

Nośność w otoczeniu buławy mikropala obliczana jest wg wzoru:

gdzie:

Rbk

-

nośność buławy mikropala

Rsk

-

nośność pobocznicy buławy mikropala

Nośność pobocznicy buławy mikropala:

gdzie:

n

-

liczba warstw, przez które przechodzi buława mikropala

Asi

-

pole powierzchni pobocznicy mikropala w i-tej warstwie

qsi

-

tarcie powierzchniowe (na pobocznicy) w i-tej warstwie

Nośność buławy mikropala obliczana jest wg wzoru:

Tarcie powierzchni qs na głębokości z poniżej powierzchni terenu:

gdzie:

z

-

głębokość z poniżej powierzchni terenu, na której określana jest wartość tarcia na pobocznicy

c

-

spójność efektywna gruntu na głębokości z

δ

-

kąt tarcia między pobocznicą buławy mikropala a gruntem na głębokości z:

φ´

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu na głębokości z

σh(z)

-

składowa pozioma naprężenia geostatycznego na głębokości z:

-

dla metod iniekcji typu IR i IRS (z kontrolą ciśnienia) przy głębokości z ≥ 5 m:

-

inne przypadki:

Ko

-

współczynnik parcia spoczynkowego gruntu

-

dla gruntów normalnie skonsolidowanych:

-

dla gruntów prekonsolidowanych:

σv(z)

-

składowa pionowa naprężenia geostatycznego na głębokości z

pi

-

ciśnienie iniekcji dla metod iniekcji typu IR i IRS, oraz głębokości 

z ≥ 5 m, dla pozostałych przypadków pi = 0

Fc, Fφ

-

współczynniki sposobu wykorzystania mikropala

Literatura:

Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (French).

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.